Move to content area
menu

Taipei Confucius Temple Confucian Culture

A+ A-
Zhang Zai
Zhang Zai
Sima Guang
Sima Guang
Shao yong
Shao yong
Chung Yu(仲由)
Chung Yu(仲由)
Min Sun(閔損)
Min Sun(閔損)
Jan Yan(冉雍)
Jan Yan(冉雍)
Jan Chil(冉求)
Jan Chil(冉求)
Fu Saint, Yen Tzu(復聖顏回)
Fu Saint, Yen Tzu(復聖顏回)
Tuan Mu Ssu(端木賜)
Tuan Mu Ssu(端木賜)
Yen Yen(言偃)
Yen Yen(言偃)
CHong Saint, Tseng Tzu(宗聖曾參)
CHong Saint, Tseng Tzu(宗聖曾參)
Shu Saint, Tzu Szu(述聖子思子)
Shu Saint, Tzu Szu(述聖子思子)